תנאי שימוש בפונטים

לפניכם מסמך משפטי של הסכם השימוש בפונטים שלנו. הרישיונות שלנו עומדים בקו אחד עם סטנדרטים של רישיונות הנהוגים אצל רוב חברות הפונטים בעולם ובארץ. יש לנו גם גירסא בעברית פשוטה.

רישיון דסקטופ ← otf

הסכם התחייבות לתנאי השימוש בפונטים מסוג "דסקטופ"

1. הגדרות:

טיפוסי האות (typefaces):
צורות העיצוב שפותחו מהן קובצי תוכנה המכילים את הפונטים.

הפונטים (fonts):
קובצי תוכנה שפותחו מטיפוסי האות ומתאימים למחשבי PC, מקינטוש ותואמיהם. כל פונט כולל אותיות, ספרות וכן תווים נוספים.

אאא:
משווקת ומוכרת פונטים.
אאא בית לטיפוגרפיה עברית בע"מ, ח.פ. 515016913
אתר אינטרנט: https://alefalefalef.co.il
כתובת: ת.ד 14251 תל־אביב 6114201

המשתמש:
בעל זכות השימוש. רכישת הפונטים מאאא נעשית בכפוף לכל התנאים בהסכם התחייבות זה.

זכות השימוש:
זכות המשתמש לעשות שימוש בפונטים המוזמנים על ידו בסעיף, בכפוף לכל התנאים וההתחייבויות בהסכם זה. מובהר ומוסכם כי לא ניתנת למשתמש זכות כלשהי בטיפוסי האות עצמם.

זכויות יוצרים:
כל זכויות היוצרים של טיפוסי האות ושל קובצי הפונטים שייכות ושמורות בלעדית לאאא ולמעצבי הפונטים.

2. תנאי אחריות
[א] אאא משווקת את הפונטים כמות שהם.
[ב] המשתמש מצהיר בזאת כי ראה את הפונטים וכי הם מתאימים לצרכיו.
[ג] המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות לבחירת הפונטים, להשגת התוצאות שהתכוון להשיג תוך שימוש בפונטים, להתקנתם וכן לשימוש בהם ולתוצאות השימוש בהם.
[ד] אאא אינה אחראית לכל נזק שהוא, בהתאם להוראות או שלא בהתאם להן, הנגרם משימוש נכון או מוטעה בפונטים.
[ה] אאא אינה אחראית לאובדן הכנסה ו/או זמן ו/או הפסד רווח עקב השימוש בפונטים לרבות פגם או טעות מכל סוג שהיא בפונטים.
[ו] המשתמש מסכים שלא תהיה לו תביעה או טענה כלשהי כנגד אאא עקב האמור בסעיף ה’.

3. הגבלות והתחייבויות
[א] השימוש בפונטים מותר למשתמש ולעובדיו בלבד במקום פיזי אחד. ניתן להתקין את הפונטים על עד חמישה (5) מחשבים אשר נמצאים באותו מקום פיזי. מקום פיזי מוגדר ככתובת למשלוח מכתבים והוא המקום בו נמצאות עמדות המחשב עליהן מותקנים הפונטים.
[ב] המשתמש מתחייב לא למכור, לא להשכיר, לא להעביר ולא למסור לגוף ו/אול גורם אחר שאינם זכאים לכך (גם ללא תמורה כלשהי) את הפונטים ואת זכות השימוש בהם. הפצה ו/או מכירה ו/או מסירה כאלה מהווים עבירה על החוק. המשתמש אינו רשאי, בשום מקרה, להעביר את הפונטים לחברות חיצוניות המפיקות פלט מן הפונטים, לרבות לשכות שירות, משרדי פרסום, מעצבים אחרים וכל חברה אחרת שאינה חלק מאתר השימוש.
[ג] אם המשתמש יפרסם בדרך או צורה כלשהן את הפונטים עצמם, יופיעו בפרסומים אלה שמות הפונטים המקוריים כפי שהם מופיעים באתר ובקטלוג של אאא .
[ד] המשתמש מתחייב לא לבצע שינויים כלשהם בקוד של הפונטים ובטיפוסי האות לרבות יצירת גרסאות אחרות של הפונטים מאלה אשר עיצב ופיתח צוות אאא.
[ה] המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהפונטים מוגנים לפי חוק זכויות היוצרים בארץ ובעולם וכי יצירת העתקים של הפונטים או הפרת זכויות היוצרים בהם הינם עילה לתביעה אזרחית ופלילית בארץ (על פי תיקון 5 לפקודת זכויות היוצרים, התשמ”ח - 1985) ובכל העולם.

רישיון וובפונט ← web

הסכם התחייבות לתנאי השימוש בפונטים מסוג וובפונט (web)

1. הגדרות:

טיפוסי האות (typefaces):
צורות העיצוב שפותחו מהן קובצי תוכנה המכילים את הפונטים.

הפונטים (fonts):
קובצי תוכנה שפותחו מטיפוסי האות ומתאימים להטמעה בתור אתר אינטרנט בלבד. כל פונט כולל אותיות, ספרות וכן תווים נוספים.

אאא:
משווקת ומוכרת פונטים.
אאא בית לטיפוגרפיה עברית בע"מ, ח.פ. 515016913
אתר אינטרנט: https://alefalefalef.co.il
כתובת: ת.ד 14251 תל־אביב 6114201

המשתמש:
בעל זכות השימוש. רכישת הפונטים מאאא נעשית בכפוף לכל התנאים בהסכם התחייבות זה.

זכות השימוש:
זכות המשתמש לעשות שימוש בפונטים המוזמנים על ידו, בכפוף לכל התנאים וההתחייבויות בהסכם זה. מובהר ומוסכם כי לא ניתנת למשתמש זכות כלשהי בטיפוסי האות עצמם.

זכויות יוצרים:
כל זכויות היוצרים של טיפוסי האות ושל קובצי הפונטים שייכות ושמורות בלעדית ל־אאא ולמעצבי הפונטים.

2. תנאי אחריות:

[א] אאא משווקת את הפונטים כמות שהם.
[ב] המשתמש מצהיר בזאת כי ראה את הפונטים וכי הם מתאימים לצרכיו.
[ג] המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות לבחירת הפונטים, להשגת התוצאות שהתכוון להשיג תוך שימוש בפונטים, להתקנתם וכן לשימוש בהם ולתוצאות השימוש בהם.
[ד] אאא אינה אחראית לכל נזק שהוא, בהתאם להוראות והמלצות של אאא או שלא בהתאם להן, הנגרם משימוש נכון או מוטעה בפונטים.
[ה] אאא אינה אחראית לאובדן הכנסה ו/או זמן ו/או הפסד רווח עקב השימוש בפונטים לרבות פגם או טעות מכל סוג שהיא בפונטים.
[ו] המשתמש מסכים שלא תהיה לו תביעה או טענה כלשהי כנגד אאא עקב האמור בסעיף ה’.

3. הגבלות והתחייבויות:

[א] השימוש בפונטים מסוג וובפונט מותר למשתמש ולעובדיו בלבד באתר אחד (1) שבבעלות המשתמש ובלבד שסך הצפיות החודשיות של כל העמודים (Pageviews) של האתר יחד אינו עולה על מיליון (1,000,000). כל שימוש בפונטים באתר שחורג מסך צפיות זה מחייב רכישה נפרדת של רישיון מורחב.
[ב] המשתמש מתחייב לא למכור, לא להשכיר, לא להעביר ולא למסור לגוף ו/או לגורם אחר (גם ללא תמורה כלשהי) את הפונטים ואת זכות השימוש בהם. הפצה ו/או מכירה ו/או מסירה כאלה מהווים עבירה על החוק. המשתמש אינו רשאי, בשום מקרה, להעביר את הפונטים לחברות חיצוניות המפיקות פלט מן הפונטים, לרבות לשכות שירות, משרדי פרסום, מעצבים אחרים וכל חברה אחרת.
[ג] אם המשתמש יפרסם בדרך או צורה כלשהן את שמות הפונטים, יופיעו בפרסומים אלה שמות הפונטים המקוריים כפי שהם מופיעים באתר ובקטלוג של אאא.
[ד] המשתמש מתחייב לא לבצע שינויים כלשהם בקוד של הפונטים ובטיפוסי האות לרבות יצירת גרסאות אחרות של הפונטים מאלה אשר עיצב ופיתח צוות אאא.
[ה] המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהפונטים מוגנים לפי חוק זכויות היוצרים בארץ ובעולם וכי העתקה של הפונטים או הפרת זכויות היוצרים בהם הינם עילה לתביעה אזרחית ופלילית בארץ (על פי תיקון 5 לפקודת זכויות היוצרים, התשמ”ח – 1985) ובכל העולם.

רישיון אפליקציה ← app

הסכם התחייבות לתנאי השימוש בפונטים מסוג אפליקציה (app)

1. הגדרות:

טיפוסי האות (typefaces):
צורות העיצוב שפותחו מהן קובצי תוכנה המכילים את הפונטים.

הפונטים (fonts):
קובצי תוכנה שפותחו מטיפוסי האות ומתאימים להטמעה בתור אפליקציה בלבד. כל פונט כולל אותיות, ספרות וכן תווים נוספים.

אאא:
משווקת ומוכרת פונטים.
אאא בית לטיפוגרפיה עברית בע"מ, ח.פ. 515016913
אתר אינטרנט: https://alefalefalef.co.il
כתובת: ת.ד 14251 תל־אביב 6114201

המשתמש:
בעל זכות השימוש. רכישת הפונטים מאאא נעשית בכפוף לכל התנאים בהסכם התחייבות זה.

זכות השימוש:
זכות המשתמש לעשות שימוש בפונטים המוזמנים על ידו, בכפוף לכל התנאים וההתחייבויות בהסכם זה. מובהר ומוסכם כי לא ניתנת למשתמש זכות כלשהי בטיפוסי האות עצמם.

זכויות יוצרים:
כל זכויות היוצרים של טיפוסי האות ושל קובצי הפונטים שייכות ושמורות בלעדית ל־אאא ולמעצבי הפונטים.

2. תנאי אחריות:

[א] אאא משווקת את הפונטים כמות שהם.
[ב] המשתמש מצהיר בזאת כי ראה את הפונטים וכי הם מתאימים לצרכיו.
[ג] המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות לבחירת הפונטים, להשגת התוצאות שהתכוון להשיג תוך שימוש בפונטים, להתקנתם וכן לשימוש בהם ולתוצאות השימוש בהם.
[ד] אאא אינה אחראית לכל נזק שהוא, בהתאם להוראות והמלצות של אאא או שלא בהתאם להן, הנגרם משימוש נכון או מוטעה בפונטים.
[ה] אאא אינה אחראית לאובדן הכנסה ו/או זמן ו/או הפסד רווח עקב השימוש בפונטים לרבות פגם או טעות מכל סוג שהיא בפונטים.
[ו] המשתמש מסכים שלא תהיה לו תביעה או טענה כלשהי כנגד אאא עקב האמור בסעיף ה’.

3. הגבלות והתחייבויות:

[א] השימוש בפונטים מסוג אפליקציה מותר למשתמש ולעובדיו באפליקציה אחת (1) שפותחה בפלטפורמה אחת (1) ובלבד שסך ההורדות של האפליקציה אינו עולה על 50,000 .
[ב] המשתמש מתחייב לא למכור, לא להשכיר, לא להעביר ולא למסור לגוף ו/או לגורם אחר (גם ללא תמורה כלשהי) את הפונטים ואת זכות השימוש בהם. הפצה ו/או מכירה ו/או מסירה כאלה מהווים עבירה על החוק. המשתמש אינו רשאי, בשום מקרה, להעביר את הפונטים לחברות חיצוניות המפיקות פלט מן הפונטים, לרבות לשכות שירות, משרדי פרסום, מעצבים אחרים וכל חברה אחרת.
[ג] אם המשתמש יפרסם בדרך או צורה כלשהן את שמות הפונטים, יופיעו בפרסומים אלה שמות הפונטים המקוריים כפי שהם מופיעים באתר ובקטלוג של אאא.
[ד] המשתמש מתחייב לא לבצע שינויים כלשהם בקוד של הפונטים ובטיפוסי האות לרבות יצירת גרסאות אחרות של הפונטים מאלה אשר עיצב ופיתח צוות אאא.
[ה] המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהפונטים מוגנים לפי חוק זכויות היוצרים בארץ ובעולם וכי העתקה של הפונטים או הפרת זכויות היוצרים בהם הינם עילה לתביעה אזרחית ופלילית בארץ (על פי תיקון 5 לפקודת זכויות היוצרים, התשמ”ח – 1985) ובכל העולם.t קיש־צור: https://alefalefalef.co.il/?p=271