1. הגדרות:
  1. טיפוס־האות (typeface) – צורות העיצוב שעל בסיסן פותחו הפונטים.
  2. הפונט/ים (fonts) – קובצי תוכנה שפותחו מטיפוס־האות ומתאימים למחשבי מקיטנטוש ו־PC, אתרים ו/או אפליקציות, בהתאם לרישיון. כל פונט כולל משקל אחד או יותר, תווים (glyphs) של אותיות, ספרות וסימנים נוספים בהתאם למפורט באתר.
  3. החברה או ״אאא״ – חברת אאא בית לטיפוגרפיה עברית בע״מ, ח.פ. 515016913, ת.ד 14251 תל־אביב 6114201
  4. אתר החברה alefalefalef.co.il (להלן ״האתר״)
  5. המשתמש – התאגדות או אדם המבקשים לרכוש בתמורה או ללא תמורה רישיון לשימוש במוצרי החברה.
 2. הצהרות החברה:
  1. אאא מציעה מספר רישיונות שימוש כמפורט להלן ואשר עלותם משתנה מעת לעת ומפונט לפונט וזאת כמפורט באתר.
  2. אאא מצהירה כי היא בעלת זכות להקנות רישיונות שימוש למשתמשים ובתוך כך בפונטים המוצעים למכירה.
  3. כל היצירות, התכנים, התמונות, הפונטים, הסימנים, הסמלילים, האייקונים, סימני המסחר, הלוגואים, העיצובים, המדגמים, שמות המוצרים ותיאורם, קוד המחשב הקשור בהם ובאתר, שם המתחם וכל פרט אחר הקשור בהפעלת עסקיה של אאא הנם קניינה הרוחני המלא של אאא, ו/או ניתנו לה הזכויות בהם, בין אם הם רשומים על־פי דין ובין אם לא, והיא בעלת מלוא הזכויות בהם בישראל ובעולם. לחברה מלוא הזכויות לאכוף את זכויותיה לפי כל דין.
  4. אאא מצהירה כי אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותה בהסכם זה ומילוי התחייבויותיה על־פיו במלואן ובמועדן, וכי התקשרותה בהסכם זה ומילוי התחייבויותיה על פיו אינם מהווים ולא יהוו הפרה של התחייבות כלשהי מהתחייבויותיה לגבי צד ג' כלשהו.
  5. אאא מתחייבת לספק סיוע ותמיכה בהטמעת ו/או בהתקנת הפונטים ע״י פרסום מדריכים באתר ותמיכה באימייל, אך היא אינה מספקת שירותי התקנה ו/או הטמעה.
 3. הצהרות המשתמש:
  1. המשתמש מצהיר כי ראה ובחן את תנאיי הרישיון המוצעים, את הפונט, משקליו, צורותיו ותכונותיו וכי מצא אותם מתאימים לצורכיו ושימושיו.
  2. המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות לבחירת הפונטים, להשגת התוצאות שהתכוון להשיג תוך שימוש בפונטים, להתקנתם וכן לשימוש בהם ולתוצאות השימוש בהם.
  3. המשתמש מצהיר כי אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ומילוי התחייבויותיו על־פיו במלואן ובמועדן, וכי התקשרותו בהסכם זה ומילוי התחייבויותיו על־פיו אינם מהווים ולא יהוו הפרה של התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו לגבי צד ג' כלשהו.
  4. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי השימוש שהוא עושה בפונטים ו/או בטיפוס־האות ו/או בכל מוצר אחר כפוף לתנאיי הרישיון ולדיני זכויות היוצרים והקניין הרוחני בארץ ובעולם וכי ידוע לו כי הפרת זכויות היוצרים בהם או שימוש בהם ללא רישיון מתאים מהווים עילה לתביעה אזרחית ופלילית בארץ ובעולם.
 4. הרישיונות המוצעים לרכישה: עסקה תכיל רישיון או רישיונות שימוש בפונט אחד או יותר בהתאם להסכם התקשרותו של המשתמש עם אאא וכן הגבלות על השימוש ברישיון כמפורט להלן.
  1. רישיון דסקטופ:
   1. רישיון ללא הגבלת משך השימוש, להתקנת קובצי הפונט על מחשביו של המשתמש.
   2. התקנת הפונט מוגבלת למיקום גאוגרפי יחיד (כתובת המשתמש: רחוב, מספר, דירה ועיר) כאשר כל המחשבים שעליהם המשתמש מתקין את הפונטים הינם בבעלותו.
   3. רישיון זה מוגבל להתקנה על מספר מחשבים בהתאם להסכם ההתקשרות של המשתמש עם אאא.
  2. רישיון וובפונט:
   1. רישיון ללא הגבלת משך השימוש, להטמעת קובצי הפונט באמצעות קוד CSS, על אתר אינטרנט אחד, בדומיין אחד (שם מתחם), כולל סאב־דומיינים של אותו דומיין.
   2. הדומיין בו מוטמע הפונט והשרת בו מאוכסנים הפונטים צריכים להיות בבעלות המשתמש. כל רישום אחר, לרבות על שם המתכנת, המעצב או צד ג׳ כלשהו, יהווה הפרה של תנאיי רישיון זה.
   3. לאחר שהוטמעו קובצי הפונט בדומיין, לא יועברו ו/או יותקנו על־גבי דומיין אחר.
   4. הרישיון מוגבל בכמות צפיות עמודים (pageviews) חודשיות בהתאם להסכם ההתקשרות עם אאא.
   5. אין להטמיע את הפונט באתר באופן המאפשר לגולשי האתר ו/או צדדים שלישיים עריכת עיצוב ו/או יצירת תמונה באמצעות הפונט.
   6. הטמעת הפונט תיעשה על אחריות המשתמש ועליו לדאוג שהיא תבוצע על־ידי מתכנת/מקודד CSS שהינו בעל מקצוע מנוסה בתחום.
   7. אין להעביר את קובצי הפונט לצדדים שלישיים, למעט מתכנת האתר עבור הטמעתם באתר של המשתמש, ובתנאי ולא יעשה הנ״ל שימוש בפונט שאינו עבור אתר המשתמש.
   8. כל שימוש שאינו כלול ברישיון זה, לרבות התקנה של קובצי הפונט על־גבי מחשב, יהווה הפרה של תנאיי רישיון זה.
  3. רישיון אפליקציה:
   1. רישיון ללא הגבלת משך השימוש, להטמעת הפונט בתוך אפליקציה (או תוכנת מחשב) אחת.
   2. הרישיון מאפשר הטמעת הפונט באפליקציה אחת ומוגבל בכמות הורדות/התקנות של האפליקציה בהתאם להסכם ההתקשרות עם אאא.
   3. הרישיון יהיה רשום על שם בעל האפליקציה בלבד ולא על שם המעצב או המתכנת או צד ג׳ כלשהו.
   4. הקבצים לא יועברו ו/או יותקנו להפעלה תחת אפליקציה אחרת, אפילו אם האפליקציה נסגרה ו/או הפסיקה את פעילותה.
   5. אין להעביר את קובצי הפונט לצדדים שלישיים, למעט מתכנת האתר עבור הטמעתם באפליקציית המשתמש, ובתנאי ולא יעשה בפונט שימוש שאינו לטובת המשתמש.
   6. כל שימוש שאינו כלול ברישיון זה, לרבות התקנה של קובצי הפונט על־גבי מחשב יהווה הפרה של תנאיי רישיון זה.
  4. רישיון שידור:
   1. רישיון להטמעת פונטים דינמיים בעבור שידור תכניות טלויזיה, סרטים וסרטונים, בכיתוביות, קרדיטים וכל תוכן שהינו דינמי. להלן דוגמאות לשימוש שכזה להמחשה: https://youtu.be/xoN2ksVc56Q
   2. רישיון מסוג הוא עבור ״פורמט שידור״ (להלן) יחיד – תכנית טלויזיה או סרט/ון.
   3. רישיון זה אינו מוצע לרכישה דרך האתר ויש ליצור קשר עם אאא לקבלת הצעת מחיר, התלויה במשך השימוש והיקף התפוצה של השידור/ים המיועד/ים.
   4. הרישיון יהיה רשום על שם חברת התקשרות שבבעלותה פורמט השידור, ולא על שם המעצב או צד ג׳ כלשהו.
   5. הקבצים לא יועברו ו/או יותקנו להפעלה תחת פורמט שידור אחר, אפילו אם פורמט השידור ירד מהאויר ו/או לא יצא לפועל.
   6. כל שימוש שאינו כלול ברישיון זה מהווה הפרה של תנאיי רישיון זה.
  5. רישיון מינוי:
   1. רישיון מסוג ״דסקטופ״ (ע״ע) המוגבל במשך השימוש, המאפשר שימוש בכל הפונטים המשווקים על ידי אאא המופיעים בקטלוג הפונטים באתר נכון ליום תחילת המינוי, וכן בפונטים שמתווספים לקטלוג זה במהלך תקופת המינוי.
   2. המינוי הינו מינוי חודשי שיתחדש באופן אוטומטי כל חודש כנגד תשלום המשתמש ביום בחודש שבו המשתמש התחיל את המינוי (להלן ״תקופת החידוש״).
   3. ״תקופת המינוי המינימלית״ (להלן) הינה תקופת מינימום של 12 חודשים במהלכה המשתמש מתחייב לשלם בכל חודש על מינויו. במהלך תקופה זו המשתמש לא יוכל לבטל או להקפיא את מינויו והוא מתחייב לשלם על כל תקופה זו.
   4. לאחר שתקופת המינוי המינימלית הסתיימה ימשיך המינוי להתחדש על בסיס חודשי לאחר השלמת התשלום. במידה והמשתמש יבטל את מינויו, לא יוכל לחדש אותו אלא יצטרך להירשם למינוי חדש הכולל התחייבות לתקופת מינוי מינימלית חדשה.
   5. ביטול חידוש המינוי בתקופת המינוי המינימלית יעשה 30 ימים לפני פקיעתו. מועד הודעת אי־חידוש המינוי שתתבצע דרך האיזור האישי של המשתמש באתר יהיה מועד הודעת אי־החידוש. הודעת אי־חידוש שתישלח בדואר אלקטרוני תקלט כהודעה מיום העבודה העוקב.
   6. הרישיון יפקע בסוף תקופת החידוש הנוכחית של המשתמש וכמו־כן המשתמש לא יוכל לדרוש החזר כספי על סיום תקופת חידוש זו.
   7. המשתמש לא יהיה זכאי להחזרים כספיים בגין תקופה שבה היה מנוי ולא השתמש בפונטים.
   8. משתסתיים תקופת המינוי יפקע רישיון השימוש של המשתמש והוא נדרש להסיר ממחשביו את כל הפונטים המצויים ברשותו כחלק מהסכם זה.
   9. אין לעשות בפונטים שימוש אינטנסיבי.
   10. רישיון מינוי מיועד רק למעצבים גרפיים עצמאיים ולחברות עיצוב גרפי קטנות.
   11. אאא שומרת לעצמה את הזכות לבקש פירוט מהמנויים על השימוש שעשו במנוי, לרבות פירוט אודות הפרויקטים בהם נעשה שימוש בפונטים, היקף השימוש וייעודם. בהתאם, החברה שומרת לעצמה את הזכות להביא את רישיון השימוש לסיום מיידי עבור כל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא תוך מתן הודעה על כך אל כתובת האימייל של המשתמש.
  6. רישיון חינמי:
   1. אאא מעניקה מפעם לפעם רישיון לשימוש חינם בפונטים מסויימים.
   2. המשתמש לא יוכל לקבל יותר מרישיון חינמי אחד עבור הפונט.
   3. הרישיון החינמי מוגבל במספר התקנות, הטמעות, מיקומים, צפיות ו/או הורדות כמצויין בתנאיי העסקה. ניצול לרעה של תנאיי רישיון החינמי, לרבות רישום של מספר רישיונות זהים של אותו הפונט עבור משתמש יחיד או מי שנחזה לו יהווה הפרה של הסכם זה ויקנה לחברה זכות לחסום את המשתמש מרכישות עתידיות וכן לתבוע את המשתמש בגין כל נזק שייגרם לחברה בגין ההפרה.
   4. אאא תהיה רשאית להביא את הרישיון החינמי לסיום באופן חד־צדדי בהודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש ומכל טעם שהוא לפי שיקול דעתה.
   5. אאא אינה מספקת שירותי תמיכה ו/או מענה לאימיילים עבור רישיונות חינמיים.
  7. רישיון אקדמי:
   1. רישיון מוגבל בזמן מסוג ״דסקטופ״ (ע״ע) להתקנת ספריית הפונטים של אאא על־גבי מחשב אחד.
   2. רישיון זה מיועד לסטודנטים הלומדים במחלקות לתקשורת חזותית בישראל ומותנה באישור פרטני של אאא לגבי כל רישיון.
   3. במסגרת רישיון זה המשתמש (להלן ״הסטודנט״) רשאי לעשות בפונטים שימוש עבור תרגילים אקדמיים בקורסים לימודיים־מונחים שהינם חלק מתוכנית הלימודים האקדמית שבה הוא רשום. למען הסר ספק רישיון זה אינו כולל אישור להשתמש בפונט בפרויקטים שאינם מונחים ואינם חלק מתכנית הלימודים של הסטודנט.
   4. הרישיון מסתיים ביום שבו הסטודנט מסיים את לימודיו. משתסתיים תקופת הרישיון, יפקע רישיון השימוש של המשתמש והוא נדרש להסיר ממחשביו את כל הפונטים המצויים ברשותו כחלק מהסכם זה.
   5. הסטודנט רשאי להציג בתיק העבודות הפרטי שלו עבודות עיצוב שנעשו עם הפונטים של אאא כחלק מרישיון זה.
   6. אאא שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאיי רישיון זה או להביא רישיון זה לסיום באופן מיידי על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא תוך מתן הודעה על כך לכתובת האימייל של המשתמש.
  8. רישיון ריסלר:
   1. רישיון מסוג ״דסקטופ״ (ע״ע) המוגבל במשך השימוש, המאפשר שימוש בכל הפונטים המשווקים על ידי אאא המופיעים בקטלוג הפונטים באתר נכון ליום תחילת המינוי, וכן בפונטים שמתווספים לקטלוג זה במהלך תקופת המינוי.
   2. המינוי הינו מינוי חודשי שיתחדש באופן אוטומטי כל חודש כנגד תשלום המשתמש ביום בחודש שבו המשתמש התחיל את המינוי (להלן ״תקופת החידוש״).
   3. ״תקופת המינוי המינימלית״ (להלן) הינה תקופת מינימום של 12 חודשים במהלכה המשתמש מתחייב לשלם בכל חודש על מינויו. במהלך תקופה זו המשתמש לא יוכל לבטל או להקפיא את מינויו והוא מתחייב לשלם על כל תקופה זו.
   4. לאחר שתקופת המינוי המינימלית הסתיימה ימשיך המינוי להתחדש על בסיס חודשי לאחר השלמת התשלום. במידה והמשתמש יבטל את מינויו, לא יוכל לחדש אותו אלא יצטרך להירשם למינוי חדש הכולל התחייבות לתקופת מינוי מינימלית חדשה.
   5. ביטול חידוש המינוי בתקופת המינוי המינימלית יעשה 30 ימים לפני פקיעתו. מועד הודעת אי־חידוש המינוי שתתבצע דרך האיזור האישי של המשתמש באתר יהיה מועד הודעת אי־החידוש. הודעת אי־חידוש שתישלח בדואר אלקטרוני תקלט כהודעה מיום העבודה העוקב.
   6. הרישיון יפקע בסוף תקופת החידוש הנוכחית של המשתמש וכמו־כן המשתמש לא יוכל לדרוש החזר כספי על סיום תקופת חידוש זו.
   7. המשתמש לא יהיה זכאי להחזרים כספיים בגין תקופה שבה היה מנוי ולא השתמש בפונטים.
   8. משתסתיים תקופת המינוי יפקע רישיון השימוש של המשתמש והוא נדרש להסיר ממחשביו את כל הפונטים המצויים ברשותו כחלק מהסכם זה.
   9. רישיון מינוי מיועד למעצבים גרפיים עצמאיים ולחברות עיצוב קטנות. אאא שומרת לעצמה את הזכות לבקש פירוט מהמנויים על השימוש שעשו במנוי, לרבות פירוט אודות הפרויקטים בהם נעשה שימוש בפונטים, היקף השימוש וייעודם. בהתאם, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאיי רישיון זה או להביאו לסיום מהמשתמש באופן מיידי על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא תוך מתן הודעה על כך אל כתובת האימייל של המשתמש.
 5. תנאיי הרישיונות:
  1. הרישיון הינו אישי עבור המשתמש ואינו מקנה לו זכות להפיץ, להעביר לאחר, למכור ו/או למסור, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את קובצי הפונט ו/או את זכות השימוש בהם. למען הסר ספק, המשתמש אינו רשאי להעביר את הפונט לצדדי ג׳, לרבות בת דפוס, משרד פרסום, קרוב משפחה, סטודנט, מעצב או כל חברה אחרת או ישות פרטית שאינה חלק מהסכם רישיון השימוש, אפילו אם צד ג׳ כלשהו טוען שיש ברשותו רישיון שימוש או אישור מ־אאא. הפרה של תנאי זה מהווה הפרה יסודית של תנאיי הרישיון.
  2. תנאיי השימוש מתעדכנים מעת־לעת. הגרסא העדכנית היא זו המופיעה בעמוד זה ( alefalefalef.co.il/eula ) ועל אחריות הלקוח לקרוא אותם בכל אחד מהמקרים הבאים: בעת רכישת הרישיון, בעת חידוש הרישיון ו/או בעת הורדת והתקנת קבצים.
  3. הרישיון הינו אינו מקנה למשתמש זכות להעתיק, לשכפל, להמיר או לשנות את קובצי הפונט ותוכנת הפונט. כמו כן אין ליצור פורמטים, גרסאות או נגזרות אחרות של הפונט. בכל מקרה לא ניתנת למשתמש זכות כלשהי בטיפוסי־האות עצמן.
  4. השימוש בפונטים המשווקים ע״י אאא כפופים לתנאיי הרישיון. הפרה של תנאיי הרישיון תקנה ל־אאא את הזכות לשלול את רישיון השימוש מהמשתמש באופן מיידי ומקנה לה זכות לתבוע את נזקיה בשל הפרת תנאיי הרישיון.
  5. המשתמש אינו רשאי לעשות בסמלילי אאא ובסימני המסחר שלה (גם אם הם אינם רשומים) הכלולים בפונט ו/או בכל אות בודדת ו/או ב־תו בודד מתוך הפונט שימוש כעיצוב של סימן מסחר ו/או לוגו ו/או סמל אלא אם קיבל אישור מופורש על כך מ־אאא.
  6.  אין למכור או להפיץ ״מוצרים מעוצבים״ ו/או ״מוצרים בעיצוב אישי״ (ספלים, חולצות, כריות, תכשיטים וכדו׳) הכוללים את הפונטים ללא אישור מפורש מ־אאא בכתב.
  7. במקרה של פקיעת רישיון השימוש, בכפוף לתנאיי הסכם זה, המשתמש מתחייב להסיר ממחשביו את קובצי הפונטים ונאסר עליו לעשות בהם שימוש.
 6. כללי 
  1. רישיון השימוש יכנס לתוקף רק לאחר קבלת התשלום בשלמותו מהמשתמש, או באישור בכתב מ־אאא שהרישיון תקף עד קבלת התשלום מהמשתמש.
  2. הרכישה באתר אאא כפופה לתקנון השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר, הגלישה ו/או הצפייה באתר וכן השלמת רכישה זו מהווה הסכמה וקבלת תנאים אלו.
  3. רכישת רישיון מ־אאא, בין שבתשלום ובין שבחינם, בין שבאתר ובין שלא דרך האתר, מותנית בהעברת פרטי המשתמש, רישום באתר והרשאה לקבלת דיוור ופרסומות, אלא אם הלקוח ביקש שלא לקבל דיוור ופרסומות.
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי השימוש באתר ו/או המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.
  5. המוצר הנרכש יסופק באמצעות דואר אלקטרוני ללקוח באופן מיידי, אך עלולה להתעכב מסיבות שונות ולכל המאוחר תישלח תוך 5 ימי עסקים. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה לרבות פגיעה באמצעי התקשורת, שביתות וכיוצ"ב.
  6. אאא אינה אחראית לכל נזק שהוא, בהתאם להוראות או שלא בהתאם להן, הנגרם משימוש נכון או מוטעה בפונטים לרבות אובדן הכנסה ו/או זמן ו/או הפסד רווח עקב השימוש בפונטים לרבות פגם או טעות מכל סוג שהיא בפונטים.
  7. מועד אספקת המוצרים/שירותים הוא בימי עבודה הנספרים מיום ההזמנה (ימי א' עד ה', לא כולל ימי ו׳, שבת, ערבי חג וימי חג) בין השעות 18:00-9:00. אאא עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין. אאא מספקת שירות לקוחות באמצעות דואר אלקטרוני המצויין לעיל, אך אינה מספקת מענה טלפוני. אאא עושה כמיטב יכולתה להעניק שירות מהיר ואישי באימייל בשעות הפעילות.
  8. לאחר השלמת הרכישה והעברת המוצר למשתמש, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, אין זכאות לביטול העסקה. במידה וטרם הושלמה פעולת הרכישה והמוצר טרם הועבר ללקוח, הלקוח יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לאימייל החברה fonts[at]alefalefalef.co.il ויקבל לידיו החזר של דמי הרכישה בהפחתת 5% מעלות הרכישה ועד סכום של 100 ₪.
  9. בוטלה מכירה כאמור, אאא לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי בשל כך. סעיף זה יחול גם אם ייבצר מהחברה להמשיך ולהפעיל את האתר ו/או לספק את שירותיה.
  10. נוסח הסכם זה הינו קניינה הרוחני של אאא ואין להעתיק ו/או לשכפל אותו או חלקים ממנו.
  11. הדין החל על הסכם זה הוא הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בנוגע לסכסוכים או מחלוקות שבין הצדדים בגין ו/או בקשר להסכם זה ו/או כנובע ממנו תהיה לבית המשפט המוסמך בתל־אביב-יפו.