1. הגדרות:
  1. טיפוס־האות (typeface) – צורות העיצוב שעל בסיסן פותחו הפונטים.
  2. הפונט/ים (fonts) – קובצי תוכנה שפותחו מטיפוס־האות ומתאימים למחשבי מקינטוש ו־PC, אתרים ו/או אפליקציות, בהתאם לרישיון. כל פונט כולל משקל אחד או יותר, תווים (glyphs) של אותיות, ספרות וסימנים נוספים בהתאם למפורט באתר.
  3. החברה או ״אאא״ – חברת אאא בית לטיפוגרפיה עברית בע״מ, ח.פ. 515016913, ת.ד 14251 תל־אביב 6114201
  4. אתר החברה alefalefalef.co.il ו/או fontimonim.co.il (להלן ״האתר״)
  5. המשתמש/ת – איש/ה מגיל 18 מעלה או התאגדות המבקשים לרכוש בתמורה או ללא תמורה רישיון לשימוש במוצרי החברה.
 2. הצהרות החברה:
  1. החברה מציעה מספר רישיונות שימוש כמפורט להלן ואשר עלותם משתנה מעת לעת ומפונט לפונט וזאת כמפורט באתר.
  2. החברה מצהירה כי היא בעלת זכות להקנות רישיונות שימוש למשתמשים/ות ובתוך כך בפונטים המוצעים למכירה.
  3. כל היצירות, התכנים, התמונות, הפונטים, הסימנים, הסמלילים, האייקונים, סימני המסחר, הלוגואים, העיצובים, המדגמים, שמות המוצרים ותיאורם, קוד המחשב הקשור בהם ובאתר, שם המתחם וכל פרט אחר הקשור בהפעלת עסקיה של החברה הנם קניינה הרוחני המלא של החברה, ו/או ניתנו לה הזכויות בהם, בין אם הם רשומים על־פי דין ובין אם לא, והיא בעלת מלוא הזכויות בהם בישראל ובעולם. לחברה מלוא הזכויות לאכוף את זכויותיה לפי כל דין.
  4. החברה מצהירה כי אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותה בהסכם זה ומילוי התחייבויותיה על־פיו במלואן ובמועדן, וכי התקשרותה בהסכם זה ומילוי התחייבויותיה על פיו אינם מהווים ולא יהוו הפרה של התחייבות כלשהי מהתחייבויותיה לגבי צד ג' כלשהו.
  5. החברה אינה מספקת שירותי התקנה ו/או הטמעה אך היא מתחייבת לספק סיוע ותמיכה בהטמעת ו/או בהתקנת הפונטים ע״י פרסום מדריכים באתר ובנוסף תמיכה דרך האימייל לתוכנות ומערכות הפעלה בנות פחות מ־6 שנים.
 3. הצהרות המשתמש/ת:
  1. המשתמש/ת מצהיר/ה כי ראה ובחן/ה את תנאי הרישיון המוצעים, את הפונט, משקליו, צורותיו ותכונותיו וכי מצא/ה אותם מתאימים לצורכיו/ה ושימושיו/ה.
  2. המשתמש/ת מקבל/ת על עצמו/ה את מלוא האחריות לבחירת הפונטים, להשגת התוצאות שהתכוון/ה להשיג תוך שימוש בפונטים, להתקנתם וכן לשימוש בהם ולתוצאות השימוש בהם.
  3. המשתמש/ת מצהיר/ה כי אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותו/ה בהסכם זה ומילוי התחייבויותיו/ה על־פיו במלואן ובמועדן, וכי התקשרותו/ה בהסכם זה ומילוי התחייבויותיו/ה על־פיו אינם מהווים ולא יהוו הפרה של התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו/ה לגבי צד ג' כלשהו.
  4. המשתמש/ת מצהיר/ה כי ידוע לו/ה כי השימוש שהוא/היא עושה בפונטים ו/או בטיפוס־האות ו/או בכל מוצר אחר כפוף לתנאי הרישיון ולדיני זכויות היוצרים והקניין הרוחני בארץ ובעולם וכי ידוע לו/ה כי הפרת זכויות היוצרים בהם או שימוש בהם ללא רישיון מתאים מהווים עילה לתביעה אזרחית ופלילית בארץ ובעולם.
 4. הרישיונות: עסקה תכיל רישיון או רישיונות שימוש בפונט אחד או יותר בהתאם להסכם התקשרותו/ה של המשתמש/ת עם החברה וכן הגבלות על השימוש ברישיון כמפורט להלן:
  1. רישיון דסקטופ:
   1. רישיון ללא הגבלת משך השימוש, להתקנת קובצי הפונט על מחשביו של המשתמש.
   2. רישיון זה מוגבל להתקנה במיקום גיאוגרפי אחד, ועל מספר מחשבים בהתאם להסכם ההתקשרות של המשתמש עם החברה.
   3. למען הסר ספק, רישיון זה אינו מתיר להעביר את קובצי הפונטים לצדדים שלישיים ואינו מתיר לפרסם ברשתות החברתיות סרטונים ותמונות בהם הפונט מופיע בצורה של כתוביות ו/או כותרות.
  2. רישיון דסקטופ כולל העברה לספקים:
   1. רישיון זה מאפשר למשתמש להעביר את הקבצים לספקים של המשתמש, אשר רשאים לעשות שימוש בפונטים רק בתוצרים השייכים למשתמש.
   2. המשתמש רשאי להתקין את הפונט בכל מחשביו ללא הגבלה על כמות מחשבים וללא הגבלה על מיקום גיאוגרפי.
  3. רישיון דסקטופ כולל סושיאל:
   1. רישיון זה מוגבל לתקופה של שנה.
   2. המשתמש רשאי להתקין את הפונט על עד 2 מחשבים שבבעלותו.
   3. רישיון זה מאפשר למשתמש להעלות לרשתות החברתיות סרטונים ותמונות בהם הפונט מופיע בצורה של כתוביות ו/או כותרות.
   4. רשימת הרשתות החברתיות בהן הרישיון תקף: פייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק, וואטסאפ, יוטוב וטוויטר בלבד.
   5. רישיון זה מאפשר למשתמש להעלות אל חשבונות הסושיאל שלו ו/או של לקוחותיו סה״כ 15 עיצובים עם הפונט בחודש.
   6. על המשתמש מוטלת החובה לדווח לחברה בסוף כל חודש על כל השימושים שפורסמו במסגרת רישיון זה.
   7. רישיון זה אינו מתיר להעביר את קובצי הפונטים לצדדים שלישיים.
  4. רישיון וובפונט:
   1. רישיון ללא הגבלת משך השימוש, להטמעת קובצי הפונט באמצעות קוד CSS, על אתר אינטרנט אחד, בדומיין אחד (שם מתחם, להלן ״הדומיין״), כולל סאב־דומיינים של אותו דומיין.
   2. הדומיין בו מוטמע הפונט והשרת בו מאוכסנים הפונטים צריכים להיות בבעלות המשתמש.
   3. לאחר שהוטמעו קובצי הפונט בדומיין, לא יועברו ו/או יותקנו על־גבי דומיין אחר.
   4. הרישיון מוגבל בכמות צפיות עמודים (pageviews) חודשיות בהתאם להסכם ההתקשרות עם החברה.
   5. אין להטמיע את הפונט באתר באופן המאפשר לגולשי האתר ו/או צדדים שלישיים עריכת עיצוב ו/או תוכן ו/או יצירת תמונה באמצעות הפונט.
   6. הטמעת הפונט תיעשה על אחריות המשתמש ועליו לדאוג שהיא תבוצע על־ידי מתכנת/מקודד CSS שהינו בעל מקצוע מנוסה בתחום.
   7. אין להעביר את קובצי הפונט לצדדים שלישיים, למעט מתכנת האתר עבור הטמעתם באתר של המשתמש, ובתנאי ולא יעשה הנ״ל שימוש בפונט שאינו עבור אתר המשתמש.
   8. כל שימוש שאינו כלול ברישיון זה, לרבות התקנה של קובצי הפונט על־גבי מחשב, יהווה הפרה של תנאי רישיון זה.
   9. במידה ובדומיין יתארח אתר ו/או עמוד ו/או עמוד נחיתה ו/או מיניסייט ו/או ״לוח דיגיטלי״ ו/או מערכת שידור השייכים לחברת צד שלישי, לא יוטמע בהם הפונט כחלק מרישיון זה.
  5. רישיון וובפונט ללא הגבלת דומיינים:
   1. הרחבה לרישיון מסוג ״וובפונט״ המאפשרת למשתמש להטמיע את הפונטים בכל האתרים שבבעלותו או באתרי ספקיו, ועד לסה״כ 10 דומיינים.
   2. הרחבה זו לא מאפשרת העברת הפונטים בין דומיינים.
  6. רישיון אפליקציה:
   1. רישיון ללא הגבלת משך השימוש, להטמעת הפונט בתוך אפליקציה (או תוכנת מחשב) אחת.
   2. הרישיון מאפשר הטמעת הפונט באפליקציה אחת ומוגבל בכמות הורדות/התקנות של האפליקציה בהתאם להסכם ההתקשרות עם החברה.
   3. הרישיון יהיה רשום על שם בעל האפליקציה בלבד ולא על שם המעצב או המתכנת או צד ג׳ כלשהו.
   4. הקבצים לא יועברו ו/או יותקנו להפעלה תחת אפליקציה אחרת, אפילו אם האפליקציה נסגרה ו/או הפסיקה את פעילותה.
   5. אין להעביר את קובצי הפונט לצדדים שלישיים, למעט מתכנת האפליקציה עבור הטמעתם באפליקציית המשתמש, ובתנאי ולא יעשה בפונט שימוש שאינו לטובת המשתמש.
   6. כל שימוש שאינו כלול ברישיון זה, לרבות התקנה של קובצי הפונט על־גבי מחשב יהווה הפרה של תנאי רישיון זה.
  7. רישיון שידור:
   1. רישיון להטמעת פונטים דינמיים במערכות שידור, ניידות שידור, תוכנת אורעד, AVID – בעבור שידור תוכניות טלויזיה, סרטים וסרטונים, בכיתוביות, שורות תרגום, קרדיטים וכל תוכן שהינו דינמי. להלן דוגמאות לשימוש שכזה להמחשה: https://youtu.be/xoN2ksVc56Q
   2. רישיון זה הוא עבור ״פורמט שידור״ יחיד: תכנית טלויזיה או סרט או סרטון.
   3. רישיון שידור אינו מוצע לרכישה דרך האתר ויש ליצור קשר עם החברה לקבלת הצעת מחיר, התלויה במשך השימוש והיקף התפוצה של השידור/ים המיועד/ים.
   4. הרישיון יהיה רשום על שם חברת התקשרות שבבעלותה פורמט השידור, ולא על שם המעצב או צד ג׳ כלשהו.
   5. הקבצים לא יועברו ו/או יותקנו להפעלה תחת פורמט שידור אחר, אפילו אם פורמט השידור ירד מהאויר ו/או לא יצא לפועל.
   6. כחלק מרישיון זה המשתמש רשאי להעביר את קובצי הפונטים לצדדים שלישיים הרשאים להתקין את הפונטים על מחשביהם ובתנאי והמשתמש יבהיר לצדדים השלישיים כי הם רשאים לעשות שימוש בפונטים רק עבור המשתמש כחלק מתנאי רישיון זה.
   7. כל שימוש שאינו כלול ברישיון זה מהווה הפרה של תנאי רישיון זה.
  8. רישיון מינוי:
   1. רישיון מסוג ״דסקטופ״ (ע״ע) המוגבל במשך השימוש, המאפשר שימוש בכל הפונטים המשווקים על ידי החברה המופיעים בקטלוג הפונטים באתר נכון ליום תחילת המינוי, וכן בפונטים שמתווספים לקטלוג זה במהלך תקופת המינוי.
   2. המינוי הינו מינוי חודשי שיתחדש באופן אוטומטי כל חודש כנגד תשלום המשתמש ביום בחודש שבו המשתמש התחיל את המינוי (להלן ״תקופת החידוש״).
   3. ״תקופת המינוי המינימלית״ (להלן) הינה תקופת מינימום של 12 חודשים במהלכה המשתמש מתחייב לשלם בכל חודש על מינויו. במהלך תקופה זו המשתמש לא יוכל לבטל או להקפיא את מינויו והוא מתחייב לשלם על כל תקופה זו.
   4. לאחר שתקופת המינוי המינימלית הסתיימה ימשיך המינוי להתחדש על בסיס חודשי לאחר השלמת התשלום. אם המשתמש יבטל את מינויו, לא יוכל לחדש אותו אלא יצטרך להירשם למינוי חדש הכולל התחייבות לתקופת מינוי מינימלית חדשה.
   5. ביטול המינוי בתקופת המינוי המינימלית יעשה 30 ימים לפני פקיעתו. מועד הודעת אי־חידוש המינוי שתתבצע דרך האיזור האישי של המשתמש באתר יהיה מועד הודעת אי־החידוש. הודעת אי־חידוש שתישלח בדואר אלקטרוני תקלט כהודעה מיום העבודה העוקב.
   6. הרישיון יפקע בסוף תקופת החידוש הנוכחית של המשתמש וכמו־כן המשתמש לא יוכל לדרוש החזר כספי על סיום תקופת חידוש זו.
   7. המשתמש לא יהיה זכאי להחזרים כספיים בגין תקופה שבה היה מנוי ולא השתמש בפונטים.
   8. משתסתיים תקופת המינוי יפקע רישיון השימוש של המשתמש והוא נדרש להסיר ממחשביו את כל הפונטים המצויים ברשותו כחלק מהסכם זה.
   9. רישיון מינוי מיועד רק למשרדי מיתוג קטנים אשר 100% מנפח הפעילות העסקית שלהם הינו מיתוג.
   10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבקש פירוט מהמנויים על השימוש שעשו במנוי, לרבות פירוט אודות הפרויקטים בהם נעשה שימוש בפונטים, היקף השימוש וייעודם. בהתאם, החברה שומרת לעצמה את הזכות להביא את רישיון השימוש לסיום מיידי על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא תוך מתן הודעה על כך אל כתובת האימייל של המשתמש.
   11. כחלק מרישיון מינוי, אין לעשות בפונטים שימוש אינטנסיבי הגורם לשחיקה שלהם (להלן ״שימוש יתר״). המשתמש רשאי לשלב את הפונטים של החברה (פונט אחד או יותר) ב־8 פרויקטים שונים בחודש קלנדרי לכל היותר (״פרויקט״ הוא: מיתוג, תדמית, אתר, אפליקציה, אריזה, קאבר, הזמנה או עיצוב פוסט לרשת חברתית). כמו כן אין לשלב יותר מ־3 פונטים שלנו בתוך פרויקט אחד. פירוט והסברים נוספים לגבי סעיף זה ניתן למצוא כאן: alefalefalef.co.il/dont
   12. תנאי השימוש ברישיון זה משתנים ומתעדכנים אחת לכמה זמן. תנאים אלו מתחדשים בתקופת החידוש של המשתמש ועליו לשוב ולקרוא אותם בכל חודש ביום חידוש המינוי שלו. בהתאם, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי רישיון אלו על בסיס חודשי ו/או להביאו לסיום באופן מיידי על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא תוך מתן הודעה על כך אל כתובת האימייל של המשתמש.
  9. רישיון ריסלר:
   1. רישיון מסוג ״וובפונט״ ו״דסקטופ״ (ע״ע) המוגבל במשך השימוש, המאפשר שימוש בכל הפונטים המשווקים על־ידי החברה המופיעים בקטלוג הפונטים באתר אאא נכון ליום תחילת הרישיון, וכן בפונטים שמתווספים לקטלוג אאא במהלך תקופת הרישיון.
   2. הרישיון הינו חודשי והוא מתחדש באופן אוטומטי כל חודש כנגד תשלום המשתמש ביום בחודש שבו המשתמש התחיל את הרישיון (להלן ״תקופת החידוש״).
   3. ״תקופת הרישיון המינימלית״ (להלן) הינה תקופת מינימום של 36 חודשים במהלכה המשתמש מתחייב לשלם בכל חודש על רישיון זה. במהלך תקופה זו המשתמש לא יוכל לבטל או להקפיא את הרישיון והוא מתחייב לשלם על כל תקופה זו.
   4. לאחר שתקופת הרישיון המינימלית הסתיימה ימשיך הרישיון להתחדש על בסיס חודשי לאחר השלמת התשלום. אם המשתמש יבטל את הרישיון, הוא לא יוכל לחדש אותו אלא יצטרך להירשם לרישיון חדש הכולל התחייבות לתקופת רישיון מינימלית חדשה.
   5. ביטול הרישיון בתקופת הרישיון המינימלי יעשה 30 ימים לפני פקיעתו. מועד הודעת אי־חידוש הרישיון שתתבצע דרך האיזור האישי של המשתמש באתר יהיה מועד הודעת אי־החידוש. הודעת אי־חידוש שתישלח בדואר אלקטרוני תקלט כהודעה מיום העבודה העוקב.
   6. הרישיון יפקע בסוף תקופת החידוש הנוכחית של המשתמש וכמו־כן המשתמש לא יוכל לדרוש החזר כספי על סיום תקופת חידוש זו.
   7. המשתמש לא יהיה זכאי להחזרים כספיים בגין תקופה שבה היה מנוי לרישיון זה ולא השתמש בפונטים.
   8. משתסתיים תקופת הרישיון יפקע רישיון השימוש של המשתמש והוא נדרש להסיר ממחשביו את כל הפונטים המצויים ברשותו כחלק מהסכם זה. אין צורך להסיר את הפונטים מאתרי הלקוחות בתנאי והמשתמש אכן השלים את תקופת הרישיון המינימלית.
   9. רישיון ריסלר מיועד לחברות עיצוב ו/או בניית אתרים שאושרו ע״י החברה. בהתאם, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי רישיון אלו על בסיס חודשי ו/או להביאו לסיום באופן מיידי על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא תוך מתן הודעה על כך אל כתובת האימייל של המשתמש.
   10. על המשתמש מוטלת חובת תיעוד של כל האתרים בהם מוטמעים הפונטים כחלק מהמינוי. התיעוד יעשה על ידי המשתמש במסמך אקסל ובנוסף על המשתמש לדווח באופן חודשי במערכת האתר באיזור האישי המיועד לכך על כל הדומיינים בהם הטמיע את הפונטים כחלק ממינוי הריסלר.
   11. החברה רשאית לבקש פירוט מהמשתמש על כל השימושים שהמשתמש עשה בפונטים כחלק מרישיון זה, ועל המשתמש לספק לחברה פירוט בהתאם בתוך 7 ימי עסקים.
   12. רישיון ריסלר כפוף לתנאי רישיון וובפונט כמפורט בסעיף 4.2.
   13. רישיון ריסלר מאפשר למשתמש להטמיע את הפונטים של החברה גם בדומיינים ושרתים של חברות צד ג׳ – אשר הינם הלקוחות הישירים של המשתמש החתומים מולו בחוזה עבודה ואשר המשתמש תיכנת ו/או עיצב את האתר שלהם.
   14. המשתמש רשאי להטמיע את הפונטים ב־2 דומיינים בחודש לכל היותר ובלבד שסך צפיות העמודים בהם לא עולה על 30,000 בחודש. משתמש רשאי להטמיע 2 פונטים בכל דומיין לכל היותר.
   15. האתרים בהם יוטמעו הפונטים כחלק מרישיון זה לא יהיו: עמודי נחיתה, עמודי מכירה ו״עמודי המרה״.
   16. רישיון ריסלר כולל רישיון דסקטופ (ראה סעיף 4.1) להתקנה על 2 מחשבים למטרות עיצוב סקיצות של אתרים ועיצוב גרפי.
   17. רישיון הדסקטופ הכלול ברישיון ריסלר אינו מאפשר עיצוב לסושיאל, כגון פוסטים לאינסטגרם, פייסבוק וכדו׳.
  10. רישיון חינמי:
   1. החברה מעניקה מפעם לפעם דרך האתר רישיון לשימוש חינם בפונטים מסויימים.
   2. רישיון חינמי מאפשר למשתמש לעשות בפונט את כל השימושים הבאים:
    א) להתקין את הפונט על עד 2 מחשבים שבבעלותו, ולעצב באמצעות הפונט עיצובים לדפוס, לווב, וידאו, מסמכים, מצגות, לוגואים, או גרפיקה מכל סוג, ובלבד שעיצובים אלו נעשו על־גבי מחשביו של המשתמש.
    ב) להטמיע את הפונט בדומיין אחד, עד 10,000 צפיות עמודים בחודש.
    ג) להתקין את הפונט באפליקציה אחת, עד 5,000 הורדות.
   3. הרישיון מותנה ברישום פרטי המשתמש דרך האתר.
   4. המשתמש יוכל לרשום על שמו רק רישיון חינמי יחיד עבור הפונט.
   5. ניצול לרעה של תנאי הרישיון החינמי, לרבות רישום של מספר רישיונות זהים של אותו הפונט עבור משתמש יחיד או מי שנחזה לו, הפצה של הפונט, חריגה מהגבלות השימוש או שינוי קובץ הפונט יהווה הפרה של הסכם זה ויקנה לחברה זכות לחסום את המשתמש מרכישות עתידיות וכן לתבוע את המשתמש בגין כל נזק שייגרם לחברה בגין ההפרה.
   6. במקרה בו יתעורר אצל החברה חשד או חשש לניצול לרעה של רישיון זה היא תהיה רשאית להביאו לסיום באופן חד־צדדי בהודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש ומכל טעם שהוא לפי שיקול דעתה הבלעדי.
   7. החברה אינה מספקת שירותי תמיכה ו/או מענה לאימיילים עבור רישיונות חינמיים.
  11. רישיון אקדמי:
   1. רישיון מוגבל בזמן מסוג ״דסקטופ״ (ע״ע) להתקנת ספריית הפונטים של החברה על־גבי מחשב אחד.
   2. רישיון זה מיועד לסטודנטים הלומדים במחלקות לתקשורת חזותית בישראל ומותנה באישור פרטני של החברה לגבי כל רישיון.
   3. במסגרת רישיון זה המשתמש (להלן ״הסטודנט״) רשאי לעשות בפונטים שימוש עבור תרגילים אקדמיים בקורסים לימודיים־מונחים שהינם חלק מתוכנית הלימודים האקדמית שבה הוא רשום. למען הסר ספק רישיון זה אינו כולל אישור להשתמש בפונט בפרויקטים שאינם מונחים ואינם חלק מתכנית הלימודים של הסטודנט.
   4. הרישיון מסתיים ביום שבו הסטודנט מסיים את לימודיו. משתסתיים תקופת הרישיון, יפקע רישיון השימוש של המשתמש והוא נדרש להסיר ממחשביו את כל הפונטים המצויים ברשותו כחלק מהסכם זה.
   5. הסטודנט רשאי להציג בתיק העבודות הפרטי שלו עבודות עיצוב שנעשו עם הפונטים של החברה כחלק מרישיון זה.
   6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי רישיון זה או להביא רישיון זה לסיום באופן מיידי על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא תוך מתן הודעה על כך לכתובת האימייל של המשתמש.
 5. תנאי הרישיונות: לפירוט ויזואלי לגבי חלק מתנאים אלו זה נא לעיין כאן: alefalefalef.co.il/dont
  1. תנאי השימוש מתעדכנים מעת־לעת. הגרסא העדכנית היא זו המופיעה בעמוד זה (alefalefalef.co.il/eula) והיא נכנסת לתוקף ומבטלת את התנאים הקודמים בכל אחד מהמקרים הבאים: א) בעת תשלום על רישיון שימוש; ב) בעת חידוש רישיון שימוש; ג) בעת הורדת קבצים דרך האתר או קבלתם מאיתנו בכל דרך אחרת. הגרסא העדכנית ביותר כלולה בכל חבילות הקבצים של הפונטים נכון ליום הורדת הקבצים משרתי החברה או קבלתם מהחברה בכל דרך אחרת.
  2. הרישיון הינו אישי עבור המשתמש/ת ואינו מקנה לו/ה זכות להפיץ, להעביר לאחר, למכור ו/או למסור, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את קובצי הפונט ו/או את זכות השימוש בהם. למען הסר ספק, המשתמש/ת אינו/ה רשאי/ת להעביר את הפונט לצדדי ג׳, לרבות בית דפוס, משרד פרסום, קרוב/ת משפחה, סטודנט/ית, מעצב/ת או כל חברה אחרת או ישות פרטית שאינה חלק מהסכם רישיון השימוש, אפילו אם צד ג׳ כלשהו טוען שיש ברשותו רישיון שימוש או אישור מהחברה. הפרה של תנאי זה מהווה הפרה יסודית של תנאי הרישיון.
  3. הרישיון אינו מקנה למשתמש/ת זכות להעתיק, לשכפל, להמיר או לשנות את קובצי הפונט ותוכנת הפונט. כמו כן אין ליצור פורמטים, גרסאות או נגזרות אחרות של הפונט. בכל מקרה לא ניתנת למשתמש/ת זכות כלשהי בטיפוסי־האות עצמן.
  4. השימוש בפונטים המשווקים ע״י החברה כפופים לתנאי הרישיון. הפרה של תנאי הרישיון תקנה לחברה את הזכות לשלול את רישיון השימוש מהמשתמש/ת באופן מיידי ומקנה לה זכות לתבוע את נזקיה בשל הפרת תנאי הרישיון.
  5. במקרה של פקיעת רישיון השימוש, בכפוף לתנאי הסכם זה, המשתמש/ת מתחייב/ת להסיר ממחשביו/ה את קובצי הפונטים ונאסר עליו/ה לעשות בהם שימוש.
  6. הרישיון מקנה למשתמש/ת רשות לעשות שימוש בצורות האותיות המקוריות של הפונט בלבד. למעט הגדלה והקטנה של האותיות בצורה פרופורציונלית, המשתמש/ת אינו/ה רשאי/ת לעשות כל שינוי בצורות האותיות עצמן – לרבות עיקום (distort/perspective), הטיה (sheer/skew), עיוות (mesh/wrap), מתיחה לא פורפורציונלית או הוספת אפקטים כלשהם המשנים את צורות האות – כל אלה אינם מותרים אלא אם כן קיבל/ה המשתמש/ת מראש אישור בכתב על־כך מהחברה.
  7. כחלק מרישיון זה אין לעצב, למכור או להפיץ ״מוצרים מעוצבים״ (כגון ספלים, חולצות, כריות, בלונים, תכשיטים, ״מתנות בעיצוב אישי״, מרצ׳נדייס וכדו׳), ו/או עיצובים להדפסה אישית (״פרינטבלס״, קבצים להורדה וכדו׳), ו/או תבניות עיצוב (כגון לוגואים מוכנים מראש וכדו׳) ו/או עיצובים מוכנים מראש הכוללים את הפונטים ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.
  8. המשתמש/ת אינו/ה רשאי/ת לעשות שימוש בסמלילי החברה השונים הכלולים בקובצי הפונט. כמו כן המשתמש/ת אינו/ה רשאי/ת לעשות שימוש באות או תו בודדים מתוך הפונט כאלמנט העיקרי של לוגו, סימן מסחר או סמל ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.
  9. פורמטים אסורים: אין להשתמש בפונטים בעיצובי סושיאל הבאים:
   1. עיצובי ״ממים״ (memes, כגון בדיחות, חידות, ציטוטים, תחרויות, סרטונים וכדו׳).
   2. עיצוב גיפים (gif) אנימטיביים לאינסטגרם, טיק־טוק, פייסבוק, גיפי וכדו׳.
   3. עיצובי סושיאל מכל סוג כגון Reels, סרטונים, סרטוני טיקטוק, גלריות ותמונות ללא רשות מראש מהמשווק.
 6. כללי 
  1. רישיון השימוש יכנס לתוקף רק לאחר קבלת התשלום בשלמותו מהמשתמש/ת.
  2. הרכישה באתר החברה כפופה לתקנון השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר, הגלישה ו/או הצפייה באתר וכן השלמת רכישה זו מהווה הסכמה וקבלת תנאים אלו.
  3. רכישת רישיון מהחברה, בין שבתשלום ובין שבחינם, בין שבאתר ובין שלא דרך האתר, מותנית בהעברת פרטי המשתמש/ת, רישום באתר והרשאה לקבלת דיוור ופרסומות, אלא אם הלקוח/ה ביקש/ה שלא לקבל דיוור ופרסומות.
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים/ות שהתנהגותם/ן אינה הולמת או שאינה לפי כללי השימוש באתר ו/או המנסים/ות לפגוע בניהולו התקין של האתר.
  5. החברה שומרת לעצמה על־פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן נימוקים את הזכות לא לאפשר לאדם, גוף או חברה מסויימים רכישת רישיון שימוש בפונטים. כמו כן החברה רשאית לבטל כל רישיון שימוש מכל משתמש/ת גם אם נעשה בפונט שימוש, ובמקרה כזה החברה תזכה את המשתמש/ת, על־פי שיקול דעתה הבלעדי, על הסכום ששילם/ה לה עבור הרישיון אם לא בוצעה הפרה של הסכם זה ע״י המשתמש/ת.
  6. המשתמש/ת מתחייב/ת שלא להשתמש בפונטים בכל שימוש הכרוך בפעילות בלתי־חוקית, אפליה (על בסיס גזע, מין, דת, לאום, נכות או נטייה מינית), פורנוגרפיה, הטרדה או פגיעה כלפי כל אדם או קבוצה, גזענות, שנאה, דעות קדומות, הונאה, רמייה, כזבים, הוצאת דיבה, הוצאת שם רע, הולכת שולל, ספאם (דואר זבל), תרמית, או פעולות המהוות איום כלפי אדם או ישות כלשהם. הפרה של סעיף זה תהווה עילה לשלילת רישיון השימוש לאלתר.
  7. המוצר הנרכש יסופק באמצעות דואר אלקטרוני ללקוח/ה באופן מיידי, אך עלול להתעכב מסיבות שונות ולכל המאוחר יישלח תוך 5 ימי עסקים. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות פגיעה באמצעי התקשורת, שביתות וכיוצ"ב.
  8. החברה אינה אחראית לכל נזק שהוא, בהתאם להוראות או שלא בהתאם להן, הנגרם משימוש נכון או מוטעה בפונטים לרבות אובדן הכנסה ו/או זמן ו/או הפסד רווח עקב השימוש בפונטים לרבות פגם, באג, תקלה או טעות מכל סוג שהיא בפונטים.
  9. מועד אספקת המוצרים/שירותים הוא בימי עבודה הנספרים מיום ההזמנה (ימי א' עד ה', לא כולל ימי ו׳, שבת, ערבי חג וימי חג) בין השעות 18:00-9:00. החברה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין/ה. החברה מספקת שירות לקוחות באמצעות דואר אלקטרוני המצויין לעיל, אך אינה מספקת מענה טלפוני. החברה עושה כמיטב יכולתה להעניק שירות מהיר ואישי באימייל בשעות הפעילות.
  10. לאחר השלמת הרכישה והעברת המוצר למשתמש/ת, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, אין זכאות לביטול העסקה. אם טרם הושלמה פעולת הרכישה והמוצר טרם הועבר ללקוח/ה, הלקוח/ה ת.יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לאימייל החברה fonts[at]alefalefalef.co.il ות.יקבל לידיו/ה החזר של דמי הרכישה בהפחתת 5% מעלות הרכישה ועד סכום של 100 ₪.
  11. בוטלה מכירה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש/ת או לצד שלישי בשל כך. סעיף זה יחול גם אם ייבצר מהחברה להמשיך ולהפעיל את האתר ו/או לספק את שירותיה.
  12. החברה רשאית להשתמש בכל עיצוב גלוי שעיצב/ה המשתמש/ת עם הפונטים – למטרות שיווק ופרסום בלבד, תוך מתן קרדיט למעצב/ת אם הוא מצויין על־גבי העיצוב או ידוע לחברה.
  13. נוסח הסכם זה הינו קניינה הרוחני של החברה ואין להעתיק ו/או לשכפל אותו ו/או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו כל שימוש.
  14. הדין החל על הסכם זה הוא הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בנוגע לסכסוכים או מחלוקות שבין הצדדים בגין ו/או בקשר להסכם זה ו/או כנובע ממנו תהיה לבית המשפט המוסמך בתל־אביב-יפו.