הסכם רישיון שימוש בפונטים: דסקטופ, מינוי

 1. הגדרות:
  1. טיפוס־האות (typeface) – צורות העיצוב שעל בסיסן פותחו הפונטים.
  2. הפונט/ים (fonts) – קובצי תוכנה שפותחו מטיפוס־האות ומתאימים למחשבי מקיטנטוש ו־PC, אתרים ו/או אפליקציות, בהתאם לרישיון. כל פונט כולל משקל אחד או יותר, תווים (glyphs) של אותיות, ספרות וסימנים נוספים בהתאם למפורט באתר.
  3. החברה או ״אאא״ – חברת אאא בית לטיפוגרפיה עברית בע״מ, ח.פ. 515016913, ת.ד 14251 תל־אביב 6114201
  4. אתר החברה alefalefalef.co.il (להלן ״האתר״)
  5. המשתמש – התאגדות או אדם המבקשים לרכוש בתמורה או ללא תמורה רישיון לשימוש במוצרי החברה.
 2. הצהרות החברה:
  1. אאא מציעה מספר רישיונות שימוש כמפורט להלן ואשר עלותם משתנה מעת לעת ומפונט לפונט וזאת כמפורט באתר.
  2. אאא מצהירה כי היא בעלת זכות להקנות רישיונות שימוש למשתמשים ובתוך כך בפונטים המוצעים למכירה.
  3. כל היצירות, התכנים, התמונות, הפונטים, הסימנים, הסמלילים, האייקונים, סימני המסחר, הלוגואים, העיצובים, המדגמים, שמות המוצרים ותיאורם, קוד המחשב הקשור בהם ובאתר, שם המתחם וכל פרט אחר הקשור בהפעלת עסקיה של אאא הנם קניינה הרוחני המלא של אאא, ו/או ניתנו לה הזכויות בהם, בין אם הם רשומים על־פי דין ובין אם לא, והיא בעלת מלוא הזכויות בהם בישראל ובעולם. לחברה מלוא הזכויות לאכוף את זכויותיה לפי כל דין.
  4. אאא מצהירה כי אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותה בהסכם זה ומילוי התחייבויותיה על־פיו במלואן ובמועדן, וכי התקשרותה בהסכם זה ומילוי התחייבויותיה על פיו אינם מהווים ולא יהוו הפרה של התחייבות כלשהי מהתחייבויותיה לגבי צד ג' כלשהו.
  5. אאא מתחייבת לספק סיוע ותמיכה בהטמעת ו/או בהתקנת הפונטים ע״י פרסום מדריכים באתר ותמיכה באימייל, אך היא אינה מספקת שירותי התקנה ו/או הטמעה.
 3. הצהרות המשתמש:
  1. המשתמש מצהיר כי ראה ובחן את תנאיי הרישיון המוצעים, את הפונט, משקליו, צורותיו ותכונותיו וכי מצא אותם מתאימים לצורכיו ושימושיו.
  2. המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות לבחירת הפונטים, להשגת התוצאות שהתכוון להשיג תוך שימוש בפונטים, להתקנתם וכן לשימוש בהם ולתוצאות השימוש בהם.
  3. המשתמש מצהיר כי אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ומילוי התחייבויותיו על־פיו במלואן ובמועדן, וכי התקשרותו בהסכם זה ומילוי התחייבויותיו על־פיו אינם מהווים ולא יהוו הפרה של התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו לגבי צד ג' כלשהו.
  4. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי השימוש שהוא עושה בפונטים ו/או בטיפוס־האות ו/או בכל מוצר אחר כפוף לתנאיי הרישיון ולדיני זכויות היוצרים והקניין הרוחני בארץ ובעולם וכי ידוע לו כי הפרת זכויות היוצרים בהם או שימוש בהם ללא רישיון מתאים מהווים עילה לתביעה אזרחית ופלילית בארץ ובעולם.
 4. הרישיונות המוצעים לרכישה: עסקה תכיל רישיון או רישיונות שימוש בפונט אחד או יותר בהתאם להסכם התקשרותו של המשתמש עם אאא וכן הגבלות על השימוש ברישיון כמפורט להלן.
  1. רישיון דסקטופ:
   1. רישיון ללא הגבלת משך השימוש, להתקנת קובצי הפונט על מחשביו של המשתמש.
   2. התקנת הפונט מוגבלת למיקום גאוגרפי יחיד (כתובת המשתמש: רחוב, מספר, דירה ועיר) כאשר כל המחשבים שעליהם המשתמש מתקין את הפונטים הינם בבעלותו.
   3. רישיון זה מוגבל להתקנה על מספר מחשבים בהתאם להסכם ההתקשרות של המשתמש עם אאא.
   4. אין לעשות בפונטים שימוש אינטנסיבי הגורם לשחיקה שלהם (להלן ״שימוש יתר״). שימוש יתר מתקיים ואסור בכל אחד מהמקרים הבאים: א) שילוב הפונטים של אאא (פונט אחד או יותר) ביותר מ־8 פרויקטים שונים בחודש קלנדרי;  ב) שילוב יותר מ־4 פונטים של אאא כחלק מפרויקט יחיד. לצורך סעיף זה ״פרויקט״ מוגדר כפורמט גרפי (כרזה, קטלוג, שלט וכדו׳). פירוט והסברים נוספים לגבי סעיף זה ניתן למצוא כאן: alefalefalef.co.il/dont
  2. רישיון מינוי:
   1. רישיון מסוג ״דסקטופ״ (ע״ע) המוגבל במשך השימוש, המאפשר שימוש בכל הפונטים המשווקים על ידי אאא המופיעים בקטלוג הפונטים באתר נכון ליום תחילת המינוי, וכן בפונטים שמתווספים לקטלוג זה במהלך תקופת המינוי.
   2. המינוי הינו מינוי חודשי שיתחדש באופן אוטומטי כל חודש כנגד תשלום המשתמש ביום בחודש שבו המשתמש התחיל את המינוי (להלן ״תקופת החידוש״).
   3. ״תקופת המינוי המינימלית״ (להלן) הינה תקופת מינימום של 12 חודשים במהלכה המשתמש מתחייב לשלם בכל חודש על מינויו. במהלך תקופה זו המשתמש לא יוכל לבטל או להקפיא את מינויו והוא מתחייב לשלם על כל תקופה זו.
   4. לאחר שתקופת המינוי המינימלית הסתיימה ימשיך המינוי להתחדש על בסיס חודשי לאחר השלמת התשלום. במידה והמשתמש יבטל את מינויו, לא יוכל לחדש אותו אלא יצטרך להירשם למינוי חדש הכולל התחייבות לתקופת מינוי מינימלית חדשה.
   5. ביטול חידוש המינוי בתקופת המינוי המינימלית יעשה 30 ימים לפני פקיעתו. מועד הודעת אי־חידוש המינוי שתתבצע דרך האיזור האישי של המשתמש באתר יהיה מועד הודעת אי־החידוש. הודעת אי־חידוש שתישלח בדואר אלקטרוני תקלט כהודעה מיום העבודה העוקב.
   6. הרישיון יפקע בסוף תקופת החידוש הנוכחית של המשתמש וכמו־כן המשתמש לא יוכל לדרוש החזר כספי על סיום תקופת חידוש זו.
   7. המשתמש לא יהיה זכאי להחזרים כספיים בגין תקופה שבה היה מנוי ולא השתמש בפונטים.
   8. משתסתיים תקופת המינוי יפקע רישיון השימוש של המשתמש והוא נדרש להסיר ממחשביו את כל הפונטים המצויים ברשותו כחלק מהסכם זה.
   9. רישיון מינוי מיועד רק למשרדי מיתוג קטנים אשר 100% מנפח הפעילות העסקית שלהם הינו מיתוג.
   10. אאא שומרת לעצמה את הזכות לבקש פירוט מהמנויים על השימוש שעשו במנוי, לרבות פירוט אודות הפרויקטים בהם נעשה שימוש בפונטים, היקף השימוש וייעודם. בהתאם, החברה שומרת לעצמה את הזכות להביא את רישיון השימוש לסיום מיידי עבור כל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא תוך מתן הודעה על כך אל כתובת האימייל של המשתמש.
 5. תנאיי הרישיונות: לפירוט ויזואלי לגבי תנאים אלו זה נא לעיין כאן: alefalefalef.co.il/dont
  1. תנאיי השימוש מתעדכנים מעת־לעת. הגרסא העדכנית היא זו המופיעה בעמוד זה ( alefalefalef.co.il/eula ) והיא נכנסת לתוקף ומבטלת את התנאים הקודמים בכל אחד מהמקרים הבאים: א) בעת תשלום על רישיון שימוש; ב) בעת חידוש רישיון שימוש; ג) בעת הורדת קבצים דרך האתר או קבלתם מאיתנו בכל דרך אחרת. הגרסא העדכנית ביותר כלולה בכל חבילות הקבצים של הפונטים נכון ליום הורדת הקבצים משרתי אאא או קבלתם מ־אאא בכל דרך אחרת.
  2. הרישיון הינו אישי עבור המשתמש ואינו מקנה לו זכות להפיץ, להעביר לאחר, למכור ו/או למסור, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את קובצי הפונט ו/או את זכות השימוש בהם. למען הסר ספק, המשתמש אינו רשאי להעביר את הפונט לצדדי ג׳, לרבות בית דפוס, משרד פרסום, קרוב משפחה, סטודנט, מעצב או כל חברה אחרת או ישות פרטית שאינה חלק מהסכם רישיון השימוש, אפילו אם צד ג׳ כלשהו טוען שיש ברשותו רישיון שימוש או אישור מ־אאא. הפרה של תנאי זה מהווה הפרה יסודית של תנאיי הרישיון.
  3. הרישיון הינו אינו מקנה למשתמש זכות להעתיק, לשכפל, להמיר או לשנות את קובצי הפונט ותוכנת הפונט. כמו כן אין ליצור פורמטים, גרסאות או נגזרות אחרות של הפונט. בכל מקרה לא ניתנת למשתמש זכות כלשהי בטיפוסי־האות עצמן.
  4. השימוש בפונטים המשווקים ע״י אאא כפופים לתנאיי הרישיון. הפרה של תנאיי הרישיון תקנה ל־אאא את הזכות לשלול את רישיון השימוש מהמשתמש באופן מיידי ומקנה לה זכות לתבוע את נזקיה בשל הפרת תנאיי הרישיון.
  5. במקרה של פקיעת רישיון השימוש, בכפוף לתנאיי הסכם זה, המשתמש מתחייב להסיר ממחשביו את קובצי הפונטים ונאסר עליו לעשות בהם שימוש.
  6. הרישיון מקנה למשתמש רשות לעשות שימוש בצורות האותיות המקוריות של הפונט בלבד. למעט הגדלה והקטנה של האותיות בצורה פרופורציונלית, המשתמש אינו רשאי לעשות כל שינוי בצורות האותיות עצמן – לרבות עיקום (distort/perspective), הטיה (sheer/skew), עיוות (mesh/wrap), מתיחה לא פורפורציונלית או הוספת אפקטים כלשהם המשנים את צורות האות – כל אלה אינם מותרים אלא אם כן קיבל המשתמש מראש אישור בכתב על־כך מ־אאא.
  7. כחלק מרישיון זה אין למכור או להפיץ ״מוצרים מעוצבים״ (כגון ספלים, חולצות, כריות, תכשיטים, ״מתנות בעיצוב אישי״ וכדו׳), עיצובים להדפסה אישית (״פרינטבלס״, קבצים להורדה וכדו׳), תבניות עיצוב (לוגואים, אתרים וכדו׳) או עיצובים מוכנים מראש הכוללים את הפונטים ללא אישור מפורש מ־אאא בכתב.
  8. המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש בסמלילי אאא השונים הכלולים בקובצי הפונט. כמו כן המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש באות או תו בודדים מתוך הפונט כאלמנט העיקרי של לוגו, סימן מסחר או סמל ללא אישור מפורש מ־אאא בכתב.
 6. כללי 
  1. רישיון השימוש יכנס לתוקף רק לאחר קבלת התשלום בשלמותו מהמשתמש, או באישור בכתב מ־אאא שהרישיון תקף עד קבלת התשלום מהמשתמש.
  2. הרכישה באתר אאא כפופה לתקנון השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר, הגלישה ו/או הצפייה באתר וכן השלמת רכישה זו מהווה הסכמה וקבלת תנאים אלו.
  3. רכישת רישיון מ־אאא, בין שבתשלום ובין שבחינם, בין שבאתר ובין שלא דרך האתר, מותנית בהעברת פרטי המשתמש, רישום באתר והרשאה לקבלת דיוור ופרסומות, אלא אם הלקוח ביקש שלא לקבל דיוור ופרסומות.
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי השימוש באתר ו/או המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.
  5. החברה שומרת לעצמה על־פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן נימוקים את הזכות לא לאפשר לאדם, גוף או חברה מסויימים רכישת רישיון שימוש בפונטים. כמו כן החברה רשאית לבטל כל רישיון שימוש מכל משתמש בתוך 14 ימי עסקים מיום הרכישה, גם אם נעשה בפונט שימוש, ובמקרה כזה החברה תזכה את המשתמש על הסכום ששילם לה, אם שילם, לפי שיקול דעתה של החברה.
  6. המוצר הנרכש יסופק באמצעות דואר אלקטרוני ללקוח באופן מיידי, אך עלולה להתעכב מסיבות שונות ולכל המאוחר תישלח תוך 5 ימי עסקים. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה לרבות פגיעה באמצעי התקשורת, שביתות וכיוצ"ב.
  7. אאא אינה אחראית לכל נזק שהוא, בהתאם להוראות או שלא בהתאם להן, הנגרם משימוש נכון או מוטעה בפונטים לרבות אובדן הכנסה ו/או זמן ו/או הפסד רווח עקב השימוש בפונטים לרבות פגם או טעות מכל סוג שהיא בפונטים.
  8. מועד אספקת המוצרים/שירותים הוא בימי עבודה הנספרים מיום ההזמנה (ימי א' עד ה', לא כולל ימי ו׳, שבת, ערבי חג וימי חג) בין השעות 18:00-9:00. אאא עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין. אאא מספקת שירות לקוחות באמצעות דואר אלקטרוני המצויין לעיל, אך אינה מספקת מענה טלפוני. אאא עושה כמיטב יכולתה להעניק שירות מהיר ואישי באימייל בשעות הפעילות.
  9. לאחר השלמת הרכישה והעברת המוצר למשתמש, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, אין זכאות לביטול העסקה. במידה וטרם הושלמה פעולת הרכישה והמוצר טרם הועבר ללקוח, הלקוח יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לאימייל החברה fonts[at]alefalefalef.co.il ויקבל לידיו החזר של דמי הרכישה בהפחתת 5% מעלות הרכישה ועד סכום של 100 ₪.
  10. בוטלה מכירה כאמור, אאא לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי בשל כך. סעיף זה יחול גם אם ייבצר מהחברה להמשיך ולהפעיל את האתר ו/או לספק את שירותיה.
  11. נוסח הסכם זה הינו קניינה הרוחני של אאא ואין להעתיק ו/או לשכפל אותו ו/או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו כל שימוש.
  12. הדין החל על הסכם זה הוא הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בנוגע לסכסוכים או מחלוקות שבין הצדדים בגין ו/או בקשר להסכם זה ו/או כנובע ממנו תהיה לבית המשפט המוסמך בתל־אביב-יפו.