רישיון חינמי

 1. הגדרות:
  1. טיפוס־האות (typeface) – צורות העיצוב שעל בסיסן פותחו הפונטים.
  2. הפונט/ים (fonts) – קובצי תוכנה שפותחו מטיפוס־האות ומתאימים למחשבי מקינטוש ו־PC, אתרים ו/או אפליקציות, בהתאם לרישיון. כל פונט כולל משקל אחד או יותר, תווים (glyphs) של אותיות, ספרות וסימנים נוספים בהתאם למפורט באתר.
  3. החברה או ״אאא״ – חברת אאא בית לטיפוגרפיה עברית בע״מ, ח.פ. 515016913, ת.ד 14251 תל־אביב 6114201
  4. אתר החברה alefalefalef.co.il ו/או fontimonim.co.il (להלן ״האתר״)
  5. המשתמש/ת – איש/ה מגיל 18 מעלה או התאגדות המבקשים לרכוש בתמורה או ללא תמורה רישיון לשימוש במוצרי החברה.
 2. הצהרות החברה:
  1. החברה מציעה מספר רישיונות שימוש כמפורט להלן ואשר עלותם משתנה מעת לעת ומפונט לפונט וזאת כמפורט באתר.
  2. החברה מצהירה כי היא בעלת זכות להקנות רישיונות שימוש למשתמשים/ות ובתוך כך בפונטים המוצעים למכירה.
  3. כל היצירות, התכנים, התמונות, הפונטים, הסימנים, הסמלילים, האייקונים, סימני המסחר, הלוגואים, העיצובים, המדגמים, שמות המוצרים ותיאורם, קוד המחשב הקשור בהם ובאתר, שם המתחם וכל פרט אחר הקשור בהפעלת עסקיה של החברה הנם קניינה הרוחני המלא של החברה, ו/או ניתנו לה הזכויות בהם, בין אם הם רשומים על־פי דין ובין אם לא, והיא בעלת מלוא הזכויות בהם בישראל ובעולם. לחברה מלוא הזכויות לאכוף את זכויותיה לפי כל דין.
  4. החברה מצהירה כי אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותה בהסכם זה ומילוי התחייבויותיה על־פיו במלואן ובמועדן, וכי התקשרותה בהסכם זה ומילוי התחייבויותיה על פיו אינם מהווים ולא יהוו הפרה של התחייבות כלשהי מהתחייבויותיה לגבי צד ג' כלשהו.
  5. החברה אינה מספקת שירותי התקנה ו/או הטמעה אך היא מתחייבת לספק סיוע ותמיכה בהטמעת ו/או בהתקנת הפונטים ע״י פרסום מדריכים באתר ובנוסף תמיכה דרך האימייל לתוכנות ומערכות הפעלה בנות פחות מ־6 שנים.
 3. הצהרות המשתמש/ת:
  1. המשתמש/ת מצהיר/ה כי ראה ובחן/ה את תנאי הרישיון המוצעים, את הפונט, משקליו, צורותיו ותכונותיו וכי מצא/ה אותם מתאימים לצורכיו/ה ושימושיו/ה.
  2. המשתמש/ת מקבל/ת על עצמו/ה את מלוא האחריות לבחירת הפונטים, להשגת התוצאות שהתכוון/ה להשיג תוך שימוש בפונטים, להתקנתם וכן לשימוש בהם ולתוצאות השימוש בהם.
  3. המשתמש/ת מצהיר/ה כי אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותו/ה בהסכם זה ומילוי התחייבויותיו/ה על־פיו במלואן ובמועדן, וכי התקשרותו/ה בהסכם זה ומילוי התחייבויותיו/ה על־פיו אינם מהווים ולא יהוו הפרה של התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו/ה לגבי צד ג' כלשהו.
  4. המשתמש/ת מצהיר/ה כי ידוע לו/ה כי השימוש שהוא/היא עושה בפונטים ו/או בטיפוס־האות ו/או בכל מוצר אחר כפוף לתנאי הרישיון ולדיני זכויות היוצרים והקניין הרוחני בארץ ובעולם וכי ידוע לו/ה כי הפרת זכויות היוצרים בהם או שימוש בהם ללא רישיון מתאים מהווים עילה לתביעה אזרחית ופלילית בארץ ובעולם.
 4. הרישיונות: עסקה תכיל רישיון או רישיונות שימוש בפונט אחד או יותר בהתאם להסכם התקשרותו/ה של המשתמש/ת עם החברה וכן הגבלות על השימוש ברישיון כמפורט להלן:
  1. רישיון חינמי:
   1. החברה מעניקה מפעם לפעם דרך האתר רישיון לשימוש חינם בפונטים מסויימים.
   2. רישיון חינמי מאפשר למשתמש לעשות בפונט את כל השימושים הבאים:
    א) להתקין את הפונט על עד 2 מחשבים שבבעלותו, ולעצב באמצעות הפונט עיצובים לדפוס, לווב, וידאו, מסמכים, מצגות, לוגואים, או גרפיקה מכל סוג, ובלבד שעיצובים אלו נעשו על־גבי מחשביו של המשתמש.
    ב) להטמיע את הפונט בדומיין אחד, עד 10,000 צפיות עמודים בחודש.
    ג) להתקין את הפונט באפליקציה אחת, עד 5,000 הורדות.
   3. הרישיון מותנה ברישום פרטי המשתמש דרך האתר.
   4. המשתמש יוכל לרשום על שמו רק רישיון חינמי יחיד עבור הפונט.
   5. ניצול לרעה של תנאי הרישיון החינמי, לרבות רישום של מספר רישיונות זהים של אותו הפונט עבור משתמש יחיד או מי שנחזה לו, הפצה של הפונט, חריגה מהגבלות השימוש או שינוי קובץ הפונט יהווה הפרה של הסכם זה ויקנה לחברה זכות לחסום את המשתמש מרכישות עתידיות וכן לתבוע את המשתמש בגין כל נזק שייגרם לחברה בגין ההפרה.
   6. במקרה בו יתעורר אצל החברה חשד או חשש לניצול לרעה של רישיון זה היא תהיה רשאית להביאו לסיום באופן חד־צדדי בהודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש ומכל טעם שהוא לפי שיקול דעתה הבלעדי.
   7. החברה אינה מספקת שירותי תמיכה ו/או מענה לאימיילים עבור רישיונות חינמיים.
 5. תנאי הרישיונות: לפירוט ויזואלי לגבי חלק מתנאים אלו זה נא לעיין כאן: alefalefalef.co.il/dont
  1. תנאי השימוש מתעדכנים מעת־לעת. הגרסא העדכנית היא זו המופיעה בעמוד זה (alefalefalef.co.il/eula) והיא נכנסת לתוקף ומבטלת את התנאים הקודמים בכל אחד מהמקרים הבאים: א) בעת תשלום על רישיון שימוש; ב) בעת חידוש רישיון שימוש; ג) בעת הורדת קבצים דרך האתר או קבלתם מאיתנו בכל דרך אחרת. הגרסא העדכנית ביותר כלולה בכל חבילות הקבצים של הפונטים נכון ליום הורדת הקבצים משרתי החברה או קבלתם מהחברה בכל דרך אחרת.
  2. הרישיון הינו אישי עבור המשתמש/ת ואינו מקנה לו/ה זכות להפיץ, להעביר לאחר, למכור ו/או למסור, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את קובצי הפונט ו/או את זכות השימוש בהם. למען הסר ספק, המשתמש/ת אינו/ה רשאי/ת להעביר את הפונט לצדדי ג׳, לרבות בית דפוס, משרד פרסום, קרוב/ת משפחה, סטודנט/ית, מעצב/ת או כל חברה אחרת או ישות פרטית שאינה חלק מהסכם רישיון השימוש, אפילו אם צד ג׳ כלשהו טוען שיש ברשותו רישיון שימוש או אישור מהחברה. הפרה של תנאי זה מהווה הפרה יסודית של תנאי הרישיון.
  3. הרישיון אינו מקנה למשתמש/ת זכות להעתיק, לשכפל, להמיר או לשנות את קובצי הפונט ותוכנת הפונט. כמו כן אין ליצור פורמטים, גרסאות או נגזרות אחרות של הפונט. בכל מקרה לא ניתנת למשתמש/ת זכות כלשהי בטיפוסי־האות עצמן.
  4. השימוש בפונטים המשווקים ע״י החברה כפופים לתנאי הרישיון. הפרה של תנאי הרישיון תקנה לחברה את הזכות לשלול את רישיון השימוש מהמשתמש/ת באופן מיידי ומקנה לה זכות לתבוע את נזקיה בשל הפרת תנאי הרישיון.
  5. במקרה של פקיעת רישיון השימוש, בכפוף לתנאי הסכם זה, המשתמש/ת מתחייב/ת להסיר ממחשביו/ה את קובצי הפונטים ונאסר עליו/ה לעשות בהם שימוש.
  6. הרישיון מקנה למשתמש/ת רשות לעשות שימוש בצורות האותיות המקוריות של הפונט בלבד. למעט הגדלה והקטנה של האותיות בצורה פרופורציונלית, המשתמש/ת אינו/ה רשאי/ת לעשות כל שינוי בצורות האותיות עצמן – לרבות עיקום (distort/perspective), הטיה (sheer/skew), עיוות (mesh/wrap), מתיחה לא פורפורציונלית או הוספת אפקטים כלשהם המשנים את צורות האות – כל אלה אינם מותרים אלא אם כן קיבל/ה המשתמש/ת מראש אישור בכתב על־כך מהחברה.
  7. כחלק מרישיון זה אין לעצב, למכור או להפיץ ״מוצרים מעוצבים״ (כגון ספלים, חולצות, כריות, בלונים, תכשיטים, ״מתנות בעיצוב אישי״, מרצ׳נדייס וכדו׳), ו/או עיצובים להדפסה אישית (״פרינטבלס״, קבצים להורדה וכדו׳), ו/או תבניות עיצוב (כגון לוגואים מוכנים מראש וכדו׳) ו/או עיצובים מוכנים מראש הכוללים את הפונטים ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.
  8. המשתמש/ת אינו/ה רשאי/ת לעשות שימוש בסמלילי החברה השונים הכלולים בקובצי הפונט. כמו כן המשתמש/ת אינו/ה רשאי/ת לעשות שימוש באות או תו בודדים מתוך הפונט כאלמנט העיקרי של לוגו, סימן מסחר או סמל ללא אישור מפורש מהחברה בכתב.
  9. פורמטים אסורים: אין להשתמש בפונטים בעיצובי סושיאל הבאים:
   1. עיצובי ״ממים״ (memes, כגון בדיחות, חידות, ציטוטים, תחרויות, סרטונים וכדו׳).
   2. עיצוב גיפים (gif) אנימטיביים לאינסטגרם, טיק־טוק, פייסבוק, גיפי וכדו׳.
   3. עיצובי סושיאל מכל סוג כגון Reels, סרטונים, סרטוני טיקטוק, גלריות ותמונות ללא רשות מראש מהמשווק.
 6. כללי 
  1. רישיון השימוש יכנס לתוקף רק לאחר קבלת התשלום בשלמותו מהמשתמש/ת.
  2. הרכישה באתר החברה כפופה לתקנון השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר, הגלישה ו/או הצפייה באתר וכן השלמת רכישה זו מהווה הסכמה וקבלת תנאים אלו.
  3. רכישת רישיון מהחברה, בין שבתשלום ובין שבחינם, בין שבאתר ובין שלא דרך האתר, מותנית בהעברת פרטי המשתמש/ת, רישום באתר והרשאה לקבלת דיוור ופרסומות, אלא אם הלקוח/ה ביקש/ה שלא לקבל דיוור ופרסומות.
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים/ות שהתנהגותם/ן אינה הולמת או שאינה לפי כללי השימוש באתר ו/או המנסים/ות לפגוע בניהולו התקין של האתר.
  5. החברה שומרת לעצמה על־פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן נימוקים את הזכות לא לאפשר לאדם, גוף או חברה מסויימים רכישת רישיון שימוש בפונטים. כמו כן החברה רשאית לבטל כל רישיון שימוש מכל משתמש/ת גם אם נעשה בפונט שימוש, ובמקרה כזה החברה תזכה את המשתמש/ת, על־פי שיקול דעתה הבלעדי, על הסכום ששילם/ה לה עבור הרישיון אם לא בוצעה הפרה של הסכם זה ע״י המשתמש/ת.
  6. המשתמש/ת מתחייב/ת שלא להשתמש בפונטים בכל שימוש הכרוך בפעילות בלתי־חוקית, אפליה (על בסיס גזע, מין, דת, לאום, נכות או נטייה מינית), פורנוגרפיה, הטרדה או פגיעה כלפי כל אדם או קבוצה, גזענות, שנאה, דעות קדומות, הונאה, רמייה, כזבים, הוצאת דיבה, הוצאת שם רע, הולכת שולל, ספאם (דואר זבל), תרמית, או פעולות המהוות איום כלפי אדם או ישות כלשהם. הפרה של סעיף זה תהווה עילה לשלילת רישיון השימוש לאלתר.
  7. המוצר הנרכש יסופק באמצעות דואר אלקטרוני ללקוח/ה באופן מיידי, אך עלול להתעכב מסיבות שונות ולכל המאוחר יישלח תוך 5 ימי עסקים. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות פגיעה באמצעי התקשורת, שביתות וכיוצ"ב.
  8. החברה אינה אחראית לכל נזק שהוא, בהתאם להוראות או שלא בהתאם להן, הנגרם משימוש נכון או מוטעה בפונטים לרבות אובדן הכנסה ו/או זמן ו/או הפסד רווח עקב השימוש בפונטים לרבות פגם, באג, תקלה או טעות מכל סוג שהיא בפונטים.
  9. מועד אספקת המוצרים/שירותים הוא בימי עבודה הנספרים מיום ההזמנה (ימי א' עד ה', לא כולל ימי ו׳, שבת, ערבי חג וימי חג) בין השעות 18:00-9:00. החברה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין/ה. החברה מספקת שירות לקוחות באמצעות דואר אלקטרוני המצויין לעיל, אך אינה מספקת מענה טלפוני. החברה עושה כמיטב יכולתה להעניק שירות מהיר ואישי באימייל בשעות הפעילות.
  10. לאחר השלמת הרכישה והעברת המוצר למשתמש/ת, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, אין זכאות לביטול העסקה. אם טרם הושלמה פעולת הרכישה והמוצר טרם הועבר ללקוח/ה, הלקוח/ה ת.יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לאימייל החברה fonts[at]alefalefalef.co.il ות.יקבל לידיו/ה החזר של דמי הרכישה בהפחתת 5% מעלות הרכישה ועד סכום של 100 ₪.
  11. בוטלה מכירה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש/ת או לצד שלישי בשל כך. סעיף זה יחול גם אם ייבצר מהחברה להמשיך ולהפעיל את האתר ו/או לספק את שירותיה.
  12. החברה רשאית להשתמש בכל עיצוב גלוי שעיצב/ה המשתמש/ת עם הפונטים – למטרות שיווק ופרסום בלבד, תוך מתן קרדיט למעצב/ת אם הוא מצויין על־גבי העיצוב או ידוע לחברה.
  13. נוסח הסכם זה הינו קניינה הרוחני של החברה ואין להעתיק ו/או לשכפל אותו ו/או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו כל שימוש.
  14. הדין החל על הסכם זה הוא הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בנוגע לסכסוכים או מחלוקות שבין הצדדים בגין ו/או בקשר להסכם זה ו/או כנובע ממנו תהיה לבית המשפט המוסמך בתל־אביב-יפו.